1. Organizátor soutěže
 • Organizátorem soutěže «Děti pomáhají dětem» je ČESKÝ MOZEK, nadační fond, IČO:246 84 627, se sídlem U nákladového nádraží 3147/8A – Strašnice, spol zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. N 791 (dále jen „organizátor soutěže“), která provozuje ČESKÝ MOZEK, nadační fond.
 • Organizátor soutěže nese plnou zodpovědnost za svoje konání a souhlasí s dodržováním pravidel sociálních sítí Facebook.

 

 1. Termín soutěže
 • Soutěž je časem limitovaná a probíhá od 7.12.2021 do 17.12.2021.

 

 1. Podmínky účasti v soutěži
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba do 15-ti let, která dosud nenabyla plné svéprávnosti, a to v zastoupení svého zákonného (příp. jiného oprávněného) zástupce.
 • Do soutěže budou zapojené fyzické osoby, které od 7.11.2021 do 17.12.2021 zašlou (prostřednictvím svého zákonného zástupce) na e-mailovou adresu organizátora soutěže soutez@ceskymozek.cz obrázek, která splní požadavky uvedené v čl. 4., a které následně obdrží potvrzení o přijetí obrázku do soutěže.
 • Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. zasláním jednoho emailu obsahující obrázek za jedno dítě. Pokud má dítě sourozence a splňuje kritéria soutěže, může připojit i další dítě (sourozence soutěžícího dítěte) s obrázkem. Zapojení do soutěže z více emailových adres je zakázáno a povede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

 1. Požadavky na obrázek                                                                                                                                                                                                                           Do soutěže budou zařazeny obrázky, které splňují následující kritéria:
 • Obrázek musí být namalovaný dítětem do 15-ti let, musí být barevný a ručně kreslený/malovaný.
 • K obrázku musí být přiložen její popis (spolu s obrázkem  bude zveřejněné jen křestní jméno soutěžícího dítěte a věk na Facebook stránce organizátora soutěže), jméno a příjmení klienta, popřípadě i jeho zákonného zástupce, adresa na území České republiky a platné telefonní číslo. Organizátor soutěže garantuje důvěrnost poskytnutých informací.
 • Zasláním e-mailu s obrázkem dává soutěžící, resp. jeho zákonný (či jiný oprávněný) zástupce, souhlas se zveřejněním poskytnutého obrázku na sociální síti Facebook, Instagram a na webových stránkách nadačního fondu. V případě výhry dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, souhlas k využití obrázku k výrobě motivu na látku, z které se ušijí různé výrobky. (kabelky, šaty, sukýnka a další možné výrobky určené k prodeji. Výtěžek z prodeje půjde na transparentní účet, který je na pomoc dětem se zdravotním omezením).

 

 1. Průběh soutěže
 • Soutěž probíhá na Facebook stránce organizátora soutěže:

Děti pomáhají dětem od 7.12.2021 do 17.12.2021. Organizátor soutěže zveřejní na své Facebook stránce všechny obrázky, které obdrží na e-mail soutez@ceskymozek.cz a které splní podmínky uvedené v čl. 4 těchto pravidel.

 

 1. Určení výherců
 • Vítězové soutěže se stanou tři soutěžící, kteří u fotografie získají v součtu největší počet reakcí „To se mi líbí“, „Super“, „Péče“, „Haha“, „Paráda“, „To mě mrzí“ nebo „To mě štve“. Započítány budou pouze reakce (nikoliv komentáře) na fotografiích zveřejněných na Facebook stránce organizátora soutěže. Počet reakcí na každé fotografii bude odečten přesně v 00:00 z 17.12.2021 na 18.12.2021. Jména výherců soutěže budou zveřejněna na Facebook stránce organizátora soutěže a na stránkách www.ceskymozek.cz do 3 dnů po ukončení soutěže.

 

 1. Výhry
 • Ceny za výhru v soutěži jsou následující:
 • VELKÁ PLYŠOVÁ KOALA 3x.
 • Motivy výherních obrázků budou otišteny na látku, z které se ušijí různé výrobky (šaty, sukně, halenka, kabelka… a další předměty určené k dalšímu prodeji na podporu dětí se zdravotním omezením).
 • V případě rovnosti počtu reakcí u několika fotografií, budou vítězové určeni podle poroty v nadačním fondu ČESKÝ MOZEK.
 • Porota: management NADAČNÍHO FONDU ČESKÝ MOZEK.
 • Organizátor soutěže zašle výhry jednotlivým výhercům na kontaktní údaje sdělené organizátorovi soutěže dle čl. 4 těchto pravidel, pokud se organizátor nedohodne s jednotlivými výherci jinak (výherce si může dárkový poukaz vyzvednout osobně na adrese U nákladového nádraží 8A, Praha 3).
 • Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nesprávně uvedené kontaktní údaje soutěžících. V případě chybného uvedení kontaktních údajů výhercem, v jehož důsledku nebude možné výhru doručit, ztrácí výherce nárok na výhru.
 • Každý výherce je povinen na požádání prokázat organizátorovi svou totožnost.
 • Osobám mladším 15 let bude výhra zaslána, popř. předána zákonnému (příp. jinému oprávněnému) zástupci výherce.
 • Ve sporných případech o nároku výherce na výhru nebo splnění podmínek těchto pravidel soutěže si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o těchto nárocích. Žádnou z výher není možné vyměnit za jiné zboží nebo služby organizátora soutěže nebo jakékoli třetí osoby ani vyměnit za peníze. Výhry jsou nepřenosné.
 • Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nesprávně uvedené kontaktní údaje soutěžících.
 • Ve sporných případech o nároku výherce na výhru nebo splnění podmínek těchto pravidel soutěže si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o těchto nárocích.
 1. Odpovědnost organizátora soutěže
 • Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok, výhru nelze vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu.
 • Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.
 • Organizátor soutěže není odpovědný za funkčnost internetového spojení, ani za žádné služby, které neprovozuje sám nebo za pomoci spolupracujících třetích osob.

 

 9.Osobní údaje

 • Účastí v soutěži a poskytnutím osobních údajů dává každý soutěžící souhlas organizátorovi soutěže se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu, který soutěžící organizátorovi soutěže poskytl za účelem realizace soutěže a jeho účasti v soutěži. Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící uděluje na dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže a předání výhry. Soutěžící může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv za trvání soutěže odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dnem doručení takového oznámení organizátorovi soutěže přestává soutěžící splňovat podmínky soutěže, je ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na další účast v soutěži.
 • Výherce uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení a také se zveřejněním obrázku zaslané na emailovou adresu organizátora soutěže na Facebook stránce a internetových stránkách organizátora soutěže.

 

 

 10. Zvláštní a závěrečná ustanovení

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kdykoliv, bez náhrady a jednostranně omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla uvedená v těchto pravidlech soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže kteréhokoliv soutěžícího, který porušil/a nebo porušuje pravidla této soutěže, jakož i kteréhokoli soutěžícího, který realizuje svou účast v soutěži jednáním v rozporu s dobrými mravy. Za takové jednání se považuje zejména kupování hlasů, výměna hlasů za hlasování v jiné soutěži, zapojení se do soutěže nebo získávání hlasů prostřednictvím automaticky naprogramovaných skriptů nebo softwarů, nebo prostřednictvím neopodstatněného rozdělování komentářů do více částí apod. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže zaniká jeho právo na všechny výhry v soutěži. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno vyloučeného soutěžícího na své Facebook stránce s uvedením důvodů jeho vyloučení ze soutěže.
 • Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, řízená nebo jinak propojená se společností Facebook. Soutěžící vědomě poskytuje své údaje organizátorovi, a nikoliv společnosti Facebook. Informace, které soutěžící poskytnou budou použity výhradně na obchodní a marketingové účely organizátora, nadačnimu fondu ČESKÝ MOZEK.